Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 
 

(Web Quảng Trị) – Sáng nay, 26/9/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tham dự có các đồng chí: Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng  Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Phúc đã đã triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng chí Thái Vĩnh Liệu đã trình bày Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; đồng chí Phan Ngọc Kiều, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị nêu rõ: Hơn 4 năm qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức Đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết X của Đảng.

Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động này theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chỉ thị số 03 nêu rõ: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, các cấp tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ đó, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp. Căn cứ vào đặc điểm từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay mà xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh.

Chỉ thị cũng yêu cầu quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, từ nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và lấy kết quả học tập này là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại Đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.

Từ chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, ngày 1/7/2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có kế hoạch số 03 để triển khai thực hiện và quyết định thành lập Bộ phân giúp việc cho Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Kế hoạch số 10-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với 8 nội dung gồm: Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay; Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị; Tiếp tục xây dựng và tực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên; Giaó dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6  tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Hồng Hà