Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Dự thảo- Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Dự thảo

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số  54 /2011/NĐ-CP

 ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ

về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

                                               

    

        Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

        Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

        Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

        Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (sau đây viết tắt là Nghị định số 54/2011/NĐ-CP),

        Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:

 

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm