Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Hướng dẫn đánh giá phong trào Vở sạch- Chữ đẹp cấp trường

  UBND HUYỆN TRIỆU PHONG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                                 Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
         Số: 6 /PGD-ĐT-TH                                 
V/v Hướng dẫn đánh giá phong trào                    Triệu Phong, ngày 10  tháng 1 năm 2012
     Vở sạch- Chữ đẹp cấp trường


     Kính gửi: Ông ( Bà ) Hiệu truởng các trường Tiểu học, PTCS trong toàn huyện.

Thực hiện quy trình chỉ đạo năm học 2011 - 2012, để tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phong trào Giữ Vở sạch-Viết chữ đẹp, PGD&ĐT hướng dẫn cụ thể việc tổ chức đánh giá nội dung trên tại cơ sở như sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
          1. Nhằm góp phần thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch - Rèn chữ đẹp ở cấp tiểu học; trau dồi các kĩ năng viết chữ và trình bày bài viết sạch đẹp; dấy lên phong trào luyện viết chữ đẹp, giữ gìn tập vở sạch và tuyên dương những học sinh rèn chữ, giữ vở tốt, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở tiểu học.
2.Phát huy vai trò và trách nhiệm của người giáo viên; động viên, khích lệ các thầy giáo, cô giáo chăm lo rèn luyện chữ viết và duy trì những nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh tiểu học.
3.Huy động sự quan tâm, giúp đỡ của phụ huynh học sinh và các tổ chức – lực lượng xã hội đối với việc “Luyện nét chữ, rèn nết người” cho học sinh; góp phần giáo dục thái độ quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói – chữ viết dân tộc.
4.Tổ chức chấm theo hình thức gọn nhẹ, thiết thực và phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học; đánh giá đúng thực chất của quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

     II. Yêu cầu về chữ viết:
Căn cứ vào yêu cầu môn tập viết, chính tả, tập làm văn của mỗi khối lớp trong phân phối chương trình của Bộ GD–ĐT và quy định về mẫu chữ viết trong trường Tiểu học, nội dung chấm như sau:
+ Lớp 1: Chấm  vở tập viết.         
+ Lớp 2, 3: Chấm vở chính tả.      
+ Lớp 4, 5:  Chấm vở tập làm văn.
     III.Tiêu chuẩn cho điểm và xếp loại học sinh về vở sạch chữ đẹp.
1.    Tiêu chuẩn cho điểm vở sạch:
Nội dung yêu cầu    Số điểm
1.1.Vở phải giữ được bìa, có bao bọc, dán nhãn và phải giữ sạch sẽ. 1 điểm
1.2.Giấy của vở  không nhàu nát, rách, không quan góc, dơ bẩn. không bỏ phí giấy, mất số trang. 1 điểm
1.3.Cách trình bày vở phải rõ ràng, sạch sẽ, cẩn thận.    1 điểm
                     Cộng    3 điểm
2.Tiêu chuẩn cho điểm viết chữ đẹp:
 Căn cứ vào hai phân môn chủ yếu là tập viết và chính tả của mỗi khối lớp trong phân phối chương trình của Bộ GD – ĐT quy định, đồng thời có kết hợp xem xét chữ viết trong vở các môn khác.
Nội dung yêu cầu    Lớp 1,2    Lớp 3,4,5
1.Chữ viết thẳng hàng, ngay ngắn. 1 điểm
2.Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ.       1 điểm
3.Khoảng cách giữa các con chữ, giữa chữ với chữ, giữa chữ với từ đúng quy định. 1 điểm
4.Đảm bảo đủ bài theo phân phối chương trình và ít sai lỗi chính tả.    2 điểm
                      Cộng    5 điểm   
3. Xếp loại vở sạch chữ đẹp:
a. Xếp loại vở sạch:
- Học sinh được 3 điểm: Xếp loại A.
- Học sinh được 2 điểm: Xếp loại B
- Học sinh được 1 điểm: Xếp loại C
b.Xếp loại viết chữ đẹp:
- Học sinh được 4 điểm: Xếp loại A.
- Học sinh được 3 hoặc dưới 4 điểm: Xếp loại B
- Học sinh được 1 hoặc 2  điểm: Xếp loại C
c. Xếp loại chung về vở sạch chữ đẹp:

Xếp loại vở    Xếp loại viết chữ    Xếp loại chung
        A                          A                                 A
        B                          A                                 A
        A                          B                                 B
        B                          B                                 B
  4.Quy định tiêu chí lớp đạt “Vở sạch- Chữ đẹp”:
Có trên 95% số học sinh đạt loại A và B trong đó có ít nhất 40% xếp loại A.
  5.Quy đinh tiêu chí nhà trường đạt “Vở sạch- Chữ đẹp”:
Có trên 70% số lớp đạt tiêu chí “Vở sạch- Chữ đẹp”.
    Chú ý:
- Nếu học sinh bị xếp loại C về vở hoặc chữ viết thì xếp loại chung là loại C.
- Nếu thiếu 1 môn không ghi bài thì xếp loại C.
IV.Quy trình tổ chức thực hiện:
          Bước 1:
          Các đơn vị tự tổ chức đánh giá, xếp loại phong trào Vở sạch- Chữ đẹp của truờng, báo cáo kết quả về Phòng GD-ĐT kết quả chấm, đánh giá của các khối lớp. Tự xếp loại phong trào Vở sạch- Chữ đẹp của truờng chậm nhất là ngày 27/2/2012.
          Bước 2:
          Phòng GD&ĐT sẽ thẩm định lại vào dịp kiểm tra thi đua cuối năm.
          Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của năm học 2011-2012. Phòng yêu cầu các đơn vị khẩn trương có kế hoạch triển khai và thực hiện để phong trào đạt kết quả tốt, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở cấp học.
                                  
    Nơi nhận:                                                                      KT.TRƯỞNG PHÒNG   
   -Như trên;                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

   -Lưu: VT, Tiểu học.
                                                                                                          (Đã ký)
                                                                                       
                                                                                         Nguyễn Thị Phước Hoà